escape Click the X/Escape button at any time to leave familylegalcare.org immediately. You will be redirected to google.com.

זכויות מהגרים בבית המשפט למשפחה

:הגדרות למונחים המופיעים בעלון זה

.אדם השוהה בארה”ב אשר אינו אזרח – גם אם יש לאותו אדם מסמכי הגירה חוקיים – (Non-citizen) “זר”

.זרים אשר נכנסו לארה”ב באופן בלתי-חוקי או שתוקף מסמכי ההגירה – (Undocumented) “חסר מסמכים”

.שלהם פג. “פג תוקף” משמעו שהמסמכים ישנים מדי ואי אפשר להשתמש בהם יותר

זרים אשר הממשלה התירה להם לחיות באופן – (Lawful permanent resident – LPR) “תושב קבע חוקי”

.קבוע בארה”ב. זהו מעמד ההגירה הבטוח ביותר. זהו המעמד הנקרא לפעמים להיות בעל גרין קארד

כל אדם שנולד בארה”ב או באזורים מסויימים תחת שלטון ארה”ב (כגון פורטו ריקו). זה – (citizen) “אזרח”

כולל גם אנשים שנולדו להורים חסרי מסמכים. מהגרים גם יכולים לפעמים להפוך לאזרחים על ידי הליך

.(“נא-טו-רא-לי-זה-שאן” – naturalization) התאזרחות

?אם אני זר או חסר מסמכים, האם אני יכול להגיש עתירה בבית משפט למשפחה

– פה”- petition) כן. המעמד החוקי שלך כזר או כאדם חסר מסמכים לא משנה. יש לך את הזכות להגיש עתירה

.טי-שאן”) בבית משפט למשפחה. עתירה היא בקשה כתובה מבית המשפט לעשות משהו

 

?האם זה חוקי עבור הורה לקחת ילד מחוץ לגבולות ארצות הברית

אם להורה יש זכות השגחה בלעדית על הילד, או אם אין צו השגחה מבית המשפט, אז להורה מותר להוציא את

הילד מארצות הברית. צו הוא החלטה שקיבל בית המשפט. לפעמים הורים שנפרדים מקבלים זכות השגחה

משותפת, כלומר שהם אחראים ביחד על הילד. במקרה זה, יכול להיות שזו תהיה עבירה פלילית עבור הורה אחד

לקחת את הילד מחוץ לארצות הברית כאשר ההורה האחר לא רוצה לתת לילד לצאת. לפעמים הורה יקבל צו

מבית משפט שאומר שהילד לא יכול לעבור למקום אחר (כגון, בנסיעה אל מחוץ לארצות הברית) מבלי לקבל

.רשות מאותו הורה או מבית המשפט

?אם הורה שמשלם מזונות עבור הילד יוצא מחוץ לגבולות ארצות הברית ומפסיק לשלם, איך אוכל לקבל את הכסף

.משרדים מקומיים לתשלומי מזונות עבור הילד יוכלו לספק מידע על הסכמי תשלומי מזונות עם מדינות אחרות

הם יוכלו לומר לך כיצד ניתן לקבל את התשלומים. למידע נוסף, פנה למשרד העירוני לאכיפת תשלומי מזונות של

.888-208-4485 :במספר (New York City Office of Child Support Enforcement) ניו יורק

?אם אני זר, אני יכול לקבל צו הגנה

הממוקם בבית (Safe Horizon) כן. אם אתה רוצה עזרה בהגשת בקשה לצו הגנה, פנה למשרד אופק בטוח

.המשפט למשפחה

?אני זר חסר מסמכים וקורבן לאלימות במשפחה. האם אני יכול להפוך לתושב קבע חוקי מבלי עזרה או רשות מבעלי\אשתי

כן. אם אתה זר או מהגר חסר מסמכים, ואתה נשוי לאזרח\ית או תושב\ת קבע חוקי\ת, ייתכן ואתה זכאי לכך דרך

מאפשר שתי דרכים VAWA .(VAWA – Violence Against Women Act) חוק אלימות נגד נשים

.באמצעותן תוכל להפוך לתושב קבע חוקי

אם אתה מהגר מוכה אתה יכול לפנות בבקשה לתושבות עבורך ועבור ילדיך אל שירותי אזרחות והגירה

לבעלך\אשתך לא .(INS -לשעבר ה , U.S. Citizenship and Immigration Services -USCIS)

.יהיה כל תפקיד בתהליך זה, ואתה יכול לפנות אפילו בלי ידיעת בעלך\אשתך

אם אתה מהגר מוכה ואתה בתהליכי גירוש, שגר בארה”ב לפחות 3 שנים, ובעל “אופי מוסרי טוב”, ואתה•

יכול להראות שמצבך יהיה קשה מאוד אם תישלח חזרה למדינת המוצא שלך, אתה יכול לפנות לבית

משפט להגירה ולבקש ביטול גירוש. בית המשפט להגירה יכול לעצור את תהליך הגירוש שלך ולתת לך

מעמד חוקי.

.חוק אלימות נגד נשים) מאפשר גם לגברים וגם לנשים לקבל מעמד תושב קבע חוקי) VAWA -שים לב: ה

?אם אני זר חסר מסמכים וקורבן לאלימות במשפחה, האם אני יכול להפוך לתושב קבע חוקי אפילו אם אני לא נשוי

אשר דרכה תוכל להפוך,U אם אתה לא נשוי לאזרח ארה”ב או לתושב קבע חוקי, ייתכן שתהיה זכאי לויזה

לתושב קבע.

:ויזה U ניתנת לאנשים אשר

,סבלו התעללות פיזית או נפשית קשה מפשעים מסויימים, כגון אלימות במשפחה, אונס ותקיפה מינית•

.סחר בבני אדם, עינוי, ועוד הרבה פשעים אחרים

נתנו עזרה, או עוזרים, או יש סבירות גבוהה שיעזרו לסוכנות אכיפת חוק (למשל המשטרה, התובע•

פרו-סה-קיו-שאן) בגין פשע -prosecution המחוזי, או התובע הפדרלי( בחקירה או העמדה לדין

.העמדה לדין פירושו להביא מישהו בפני בית משפט בגלל שהוא ביצע פשע

?האם ילד חסר מסמכים אצל משפחה אומנת או במעמד אפוטרופסות יכול לקבל תושבות קבע חוקית

Special Immigrant Juvenile Status -) כן. ילד מהגר חסר מסמכים יכול לקבל מעמד מהגר קטין מיוחד

היא דרך עבור ילדים מהגרים מסויימים לקבל מעמד תושב קבע SIJS .USCIS-על ידי הגשת בקשה ל (SIJS

:חוקי. הדרישות כוללות

– גאר- guardianship) הילד חייב להיות אצל משפחה אומנת לטווח זמן ארוך, או במצב אפוטרופסות•

.די-אן-שיפ) או אימוץ

.הילד היה קורבן להתעללות, הזנחה או נטישה ואינו יכול לשוב להוריו

.טובת הילד דורשת שהוא ישאר בארה”ב

.מקבלים את ההחלטה לגביו USCIS-הילד הוא מתחת לגיל21 ואינו נשוי בעת שה

כדי להוכיח כי התנאים האלה מתקיימים בעניינו של הילד, צריך צו כתוב מבית המשפט למשפחה, או תצהיר

לשעבר ההנהלה לשירותי – New York Children’s Services) משירות הילדים של ניו יורק (affadavit)

.תצהיר הוא מסמך חוקי כתוב .(ACS או ,Administration for Children’s Services ,ילדים

בהקדם האפשרי, בגלל שהתהליך יכול לקחת הרבה זמן, והילד מאבד את USCIS כדאי להגיש את הבקשה אצל ה

.21 זכאותו בהגיעו לגיל

,שים לב: על מנת להיות זכאי למעמד זה, הילד אינו יכול להיות נשוי, להימצא אשם בביצוע פשעים מסויימים

לעזוב את ארה”ב ללא רשות, או להיות בסוגים מסויימים של מעמד פלילי. כמו כן, ילדים אצל משפחה אומנת

.USCIS חייבים להישאר אצל המשפחה האומנת כל עוד הבקשה שלהם נמצאת בטיפול אצל ה

ייתכן והוא יהיה זכאי למעמד תושב קבע חוקי בדרך אחרת. למשל, קרובי ,SIJS גם אם הילד אינו זכאי למעמד

לילד. ברוב המקרים, האימוץ חייב להתבצע טרם הגיע (sponsor) משפחה או הורים מאמצים יכולים לתת חסות

אה-סאי-לום), או – asylum) הילד לגיל.16. הילד יכול גם לקבל מעמד תושב קבע חוקי דרך בקשת מקלט מדיני

.נישואין לאזרח או בעל מעמד תושב קבע חוקי

?אם אזרח ארה"ב מאמץ ילד שנולד מחוץ לארה"ב, האם הילד נהיה לאזרח אוטומטית

:כן, בתנאי ש

.לפחות אחד מההורים המאמצים הוא אזרח ארה”ב

.18 הילד עוד לא הגיע לגיל

.הילד נמצא בארה”ב כתושב קבע חוקי

.הילד נמצא מבחינה חוקית ופיזית תחת השגחת ההורה המאמץ; כלומר הילד מתגורר עם ההורה המאמץ

?האם בית המשפט למשפחה ידווח עלי לרשויות ההגירה אם הוא יגלה שאני חסר מסמכים

לרוב לא. בית המשפט למשפחה לא אמור לדווח על מעמד ההגירה שלך. אולם, אם המשטרה מעורבת בתיק שלך

למשל אם אתה מפר צו הגנה), ואתה נעצר, אז מעמד ההגירה שלך יכול לגרום לך בעיות. להפר פירושו לא)

.לנהוג על פי ההוראות

?האם הליכים בבית המשפט למשפחה יכולים להזיק למעמד ההגירה של

.כן. החלטות בית המשפט למשפחה הם לא כמו הרשעה פלילית, אבל הם יכולים להזיק למעמד ההגירה שלך

החלטות מסויימות של בית המשפט למשפחה – למשל קביעה שאדם הוא קטין עבריין – יכולות להשפיע לרעה על

בקשות להטבות הגירה הניתנות על פי שיקול דעת. הטבות הניתנות על פי שיקול דעת הן הטבות שהממשלה

.מחליטה אם תקבל או לא, למשל מעמד תושב קבע חוקי או אזרחות

.אם בית המשפט למשפחה קובע שהפרת צוי הגנה מסויימים, ויש לך מעמד תושב קבע חוקי, יש סיכון שתגורש

.גירוש פירושו שתהיה חייב לעזוב את ארה”ב

אם אתה מבקש הטבות זמניות תחת תוכנית איחוד משפחות, קביעות מסויימיות של בית המשפט לגבי עבריינות

יכולות לשלול את זכאותך להטבות אלה. קביעות הן החלטות של בית המשפט. שלילת זכאות פירושה שלא תוכל

לקבל את ההטבות או להשתתף בתוכנית. תוכנית איחוד משפחות היא תוכנית שמאפשרת לבעל, אשה או ילדים

.של אדם שקיבל מעמד תושב קבע חוקי דרך תוכנית החנינה של 1986 לגור ולעבוד בארה”ב לתקופה מסויימת

 

?איפה אוכל לקבל מידע נוסף

לקבל מידע נוסף והנחיה בנושא הגירה, התקשר לקו החם של ניו יורק לענייני הגירה ב*

800-566-7636

.בין השעות 9 בבוקר עד 6 בערב, ימים ב’ – ו’

.יש לך זכות לשירות תרגום, על ידי מתורגמן הדובר את שפת האם שלך, גם בחדר העתירות של בית המשפט למשפחה וגם בבית המשפט עצמו

ממליצה לכל אדם המעורב בהליך בפני Family Legal Care .מסמך זה לא נועד להחליף התייעצות עם עורך דין

.מערכת בתי המשפט למשפחה או מערכת רשויות ההגירה להתייעץ עם עורך דין

Get updates from Family Legal Care