escape Click the X/Escape button at any time to leave familylegalcare.org immediately. You will be redirected to google.com.

המצאת מסמכי בית משפט

מדוע אני צריך להמציא מסמכי בית משפט?

כדי להתחיל תיק בבית משפט למשפחה, עליך להגיש עתירה (petition” – פה-טי-שאן”). עתירה היא בקשה כתובה מבית המשפט לקבל החלטה לגבי משהו. מי שמתחיל את התיק נקרא העותר (petitioner” – פה-טי-שא-נר”). מי שבצד השני של התיק נקרא הנתבע (respondent” – רה-ספונ-דנט”). אחרי הגשת העתירה, עליך ליידע את הנתבע לגבי פתיחת התיק.

אתה עושה זאת על ידי כך שאתה גורם למסמכי בית המשפט להמסר ישירות לידי הנתבע. זה נקרא המצאה אישית (service personal” – פר-סו-נאל סר-וויס”). לפעמים זה גם נקרא לתת לנתבע הודעה בדבר התיק. לבית המשפט יש כללים מאד נוקשים לגבי המצאת מסמכי בית משפט. אם המסמכים לא הומצאו באופן העומד בכללים, התיק שלך לא יתקדם.

מי רשאי להמציא את המסמכים?

אתה לא רשאי להמציא בעצמך את המסמכים בדבר התיק שלך. כל אדם מגיל 18 ומעלה רשאי להמציא את המסמכים, מלבד עותר או נתבע בתיק המדובר. אדם זה יכול להיות חבר שלך, קרוב משפחה או כל אדם אחר. אתה גם יכול לשכור את שירותיו של ממציא מקצועי שימציא את המסמכים עבורך. אנשי מקצוע אלה רשומים בספר הטלפונים תחת הכותרת “Servers Process .”משרד השריף (Sheriff the of Office (גם הוא ימציא מסמכים עבורך, תמורת תשלום.

מתי אפשר להמציא מסמכים?

ככלל, ניתן להמציא מסמכים בכל יום מימי השבוע מלבד יום ראשון. צריך להמציא את המסמכים לפחות שמונה ימים לפני תאריך בית המשפט.

עתירה הכוללת צו הגנה ניתן להמציא בכל יום מימי השבוע, אפילו יום ראשון, בכל זמן. צריך להמציא עתירה כזאת לפחות 24 שעות לפני תאריך בית המשפט.

מסמכים מסויימים, כגון הוראה להראות סיבה (cause show to order ,(יכולים לכלול הוראות מפורשות מהשופט לגבי איך ומתי להמציא אותם. מלא אחר הוראות אלה במדוייק.

האם אני יכול להתחיל תיק גם אם אני לא יודע איפה הנתבע נמצא?

כן. יהיה לך זמן לנסות למצוא איפה הנתבע, או לשכור את שירותיו של ממציא מסמכים מקצועי לחפש את הנתבע ולהמציא את המסמכים עבורך.

מה קורה אם אני לא מצליח למצוא את הנתבע?

אם מגיע תאריך בית המשפט ועדיין לא הצלחת להמציא את מסמכי בית המשפט, כדאי שתיתן לשופט רשימה כתובה של כל הדרכים בהן ניסית להמציא את המסמכים לנתבע. הרשימה צריכה לכלול תאריכים ומקומות בהם ניסית לגרום שהמסמכים יומצאו לנתבע. המקומות יכולים לכלול את בית הנתבע, מקום עבודתו או בית ספרו, או כל מקום אחר שאתה סבור שהנתבע עלול להמצא בו. השופט יכול לקבוע תאריך בית משפט חדש ולבקש שתמשיך לנסות. לחילופין השופט גם יכול לומר שאתה רשאי להמציא את המסמכים בדרך אחרת. זה נקרא המצאה חלופית.

מה הם דרכים אחרות להמציא מסמכים?

המצאה חלופית יכולה להיות:

• המצאת המסמכים לאדם שעובד עם הנתבע, כדי שזה ייתן לנתבע את המסמכים.

• המצאת המסמכים לאדם בביתו של הנתבע, כדי שזה ייתן לנתבע את המסמכים.

• פרסום מודעה בעיתון.

• הצמדת המסמכים לפתח ביתו של הנתבע.

השופט יכול להורות לך כיצד להמציא את המסמכים לנתבע. אתה חייב להמציא את המסמכים באופן שהורה השופט. אסור לך להמציא את המסמכים בדרכים אלה אם השופט לא נתן לך רשות.

כאשר אתה משתמש בהמצאה חלופית, שלח את המסמכים גם בדואר רשום עם קבלת מסירה ( / mail certified requested receipt return” – סר-טי-פאיד מייל” \ “רה-טורן רה-סיט רה-קווס-טד”), לכתובת המגורים האחרונה של הנתבע הידועה לך. סניף הדואר יוכל להראות לך איך לעשות זאת. זה מאוד חשוב. אם הנתבע לא יופיע בבית המשפט בתאריך בית המשפט הבא, תוכל לתת לבית המשפט עותק של הקבלה של הדואר הרשום, חתום בידי הנתבע, כדי להוכיח שהנתבע קיבל את המסמכים. הוכחה זו, יחד עם אחת השיטות שתוארו לעיל, תאפשר לתיק שלך להתקדם.

אילו מסמכים עלי להמציא?

לפני שתעזוב את בית המשפט ביום שתתחיל את התיק שלך, אתה תאסוף מסמכים מיחידת CAP או ממחלקת שירות ייצוג עצמי (Division Service Represented-Self .(אתה צריך להמציא לנתבע עותק של כל המסמכים האלו. לרוב הם יכללו:

זימון או הוראה להראות סיבה. זימון מורה לנתבע להופיע בפני בית המשפט בתאריך מסויים. הוראה להראות סיבה מורה לנתבע להשיב לשאלות ונושאים מסויימים בבית המשפט בתאריך מסויים.

עותק של העתירה שהגשת לבית המשפט.

צו זמני, אם בית המשפט הוציא צו כזה.

עוד על המסמכים שיש להמציא.

גם תקבל טופס תצהיר (affidavit” – אה-פי-דיי-וויט”) המצאה. אתה לא ממציא מסמך זה לנתבע. לגבי מה לעשות בטופס זה, ראה למטה.

לפני שתעזוב את בית המשפט, תוודא שאתה מבין אילו מסמכים עליך להמציא לנתבע. כמו-כן, שמור עותק של כל המסמכים עבור עצמך.

מהו תצהיר המצאה?

תצהיר המצאה הוא נייר אשר מראה לבית המשפט שגרמת שהמסמכים יומצאו לנתבע באופן הנכון. התצהיר חייב לכלול את המידע הבא:

• מתי הומצאו המסמכים

• איפה הומצאו המסמכים

• למי הומצאו המסמכים

• תיאור פיזי של האדם לו הומצאו המסמכים

• שמו וכתובתו של האדם אשר המציא את המסמכים

אם המצאת את המסמכים בדואר, התצהיר צריך גם לומר מאיפה ולאיפה נשלחו המסמכים בדואר.

אם המסמכים נשלחו בדואר רשום, צריך לצרף לתצהיר עותק של קבלת המסירה.

התצהיר חייב להיות מאושר בידי נוטריון (notarized” – נו-טה-רייזד”). זאת אומרת שהאדם שממציא את המסמכים צריך לחתום על התצהיר בנוכחות נוטריון ציבורי.

שים לב: הנתבע אינו חותם על התצהיר.

מהו נוטריון ציבורי ואיפה אוכל למצוא אחד?

נוטריון ציבורי (public notary” – נו-טא-רי פאב-ליק”), או נוטריון, הוא אדם שמתבוננן באנשים שחותמים את שמם על מסמכים רשמיים ומוודא שהם חותמים את שמם האמיתי.

יש נוטריונים שיש להם משרד ליד בית המשפט. גם בהרבה סניפי בנקים, משרדי עורכי דין ובתי מרקחת יש נוטריון. נוטריון יכול לגבות תשלום של עד 2 $לכל חתימה.

מה אני עושה עם תצהיר ההמצאה?

עליך לתת את העותק המקורי של תצהיר ההמצאה לשופט כאשר אתה מגיע לבית המשפט. כדאי גם שתכין עותק נוסף (שכפול) של התצהיר ותשמור את העותק המשוכפל יחד עם שאר מסמכי בית המשפט שלך.

התצהיר הוא ההוכחה היחידה שבית המשפט יהיה מוכן לקבל, לכך שהמסמכים הומצאו לנתבע. התצהיר מראה לבית המשפט שהנתבע יודע על התיק ויודע באיזה תאריך עליו להופיע בפני בית המשפט. בלי העותק המקורי של התצהיר, התיק שלך לא יתקדם.

כיצד אני ממציא צו הגנה?

להמציא צו הגנה, לך לבניין המשטרה המחוזי הקרוב ביותר למגורי הנתבע, או למשרד השריף במחוז בו מתגורר הנתבע. קצין משטרה או השריף ימציא את צו ההגנה עבורך, בחינם. בקש מקצין המשטרה או השריף את התצהיר המיוחד שהוא צריך לחתום עליו.

שים לב: צו הגנה זמני אינו תקף עד אשר הומצא.

מה קורה אם הומצאו לי מסמכים שלא כשורה?

אם הומצאו לך מסמכים שלא כשורה, ואתה יודע מתי תאריך בית המשפט, יש לך כמה אפשרויות:

• אם אתה מוכן להתקדמות התיק, אתה יכול להגיע לבית המשפט בתאריך שנקבע ולהסביר לשופט. השופט יכול לבקש ממך להסכים שהמסמכים יומצאו לך בבית המשפט. במקרה זה השופט יערוך שימוע בעניין התיק עוד באותו היום.

• אם אתה לא מוכן, אתה יכול להגיע לבית המשפט בתאריך שנקבע, ולבקש מהשופט לקבוע תאריך בית משפט חלופי במועד מאוחר יותר. השופט יכול לבקש ממך להסכים שהמסמכים יומצאו לך בבית המשפט.

• אם אתה רוצה שהמסמכים יומצאו לך כשורה, אתה יכול להגיע לבית המשפט ולהגיד לשופט שהמסמכים לא הומצאו לך כשורה. אתה יכול לבקש מהשופט לערוך שימוע כדי לברר ולקבוע אם המסמכים הומצאו כשורה או לו. אם השופט מוצא שאכן המסכמים לא הומצאו כשורה, השופט יכול להורות שהמסמכים יומצאו לך שוב.

• אם אתה בטוח שהמסמכים לא הומצאו לך כשורה, אתה לא חייב להופיע בפני בית המשפט (כלומר להגיע לבית המשפט). אבל – ליתר בטחון – אם אתה לא מגיע לבית המשפט בתאריך בית המשפט, בדוק את תיקיית בית המשפט – כדי להיות בטוח שלא התקבלו כל החלטות בנוגע לתיק שלך בזמן שלא היית שם.

מסמך זה לא נועד להחליף התייעצות עם עורך דין. Family Legal Care ממליצה לכל אדם המעורב בהליך בפני מערכת בתי המשפט להתייעץ עם עורך דין.

Get updates from Family Legal Care