побег Нажмите кнопку X/Escape в любой момент, чтобы немедленно покинуть сайт Familylegalcare.org. Вы будете перенаправлены на google.com.

צווי הגנה

מדריך זה נועד לענות על שאלותיו של אדם אשר הוצא נגדו צו הגנה בבית מש פט פלילי או

בבית משפט למשפחה. המידע בעלון זה יכול נועד לסייע לאלו אשר צו הגנה הוצא נגדם כמו גם

לאלו אשר צו ההגנה נועד להגן עליהם. חשוב כי כולם יבינו מהי משמעות העובדה כי ניתן צו הגנה

.ומה יקרה אם הוראותיו של הצו לא ימולאו

 

? מהו צו הגנה

.צו הגנה הוא מסמך מהשופט הקובע כללים בנוגע למגע בין אנשים

?כיצד ניתן לקבל צו הגנה בבית משפט למשפחה

על מנת לקבל צו הגנה בבית משפט למשפחה, על המבקש לפתוח תיק באמצעות הג שת עתירת תקיפה

משפחתית בחדר העתירות. עתירה (פא-טי-שהיין) הא בקשה בכתב. האדם המגיש את העתירה נקרא עותר (פא-

טי-שון-אר). עתירת תקיפת משפחתית מבקשת מהשופט להעניק צו הגנה. האשם אשר נגדו מוגשת העתירה נקרא

.משיב (ריס-פון-דאנט). העתירה מורה לשופט ולמשיב מה המשיב עשה ומה מבקש העותר

?מי יכול לקבל צו הגנה בבית משפט למשפחה

בתי משפט למשפחה שומעים תיקים הנוגעים לילדים ומשפחות. על מנת לקבל צו הגנה בבית משפט

:למשפחה, קירבת העותר למשיב חייבת ליפול במסגרת אחת מארבע הקטגוריות הבאות

בן זוג נוכחי או לשעבר (בעל או אשה) מנישואין חוקיים

קרוב משפחה בקרבת דם או נישואין

(ההורה האחר של ילדך (גם את/ה לא נישאת לו/ה

.מישהו איתו/ה קיימת יחסים אינטימיים

?כיצד ניתן לקבל צו הגנה בבית משפט פלילי

.על מנת לקבל צו הגנה בבית משפט פלילי, חייב להתנהל תיק פלילי בו מעורב האדם נגדו מתבקש הצו

תיקים פליליים מתחילים בדרך כלל במעצר. האדם שנעצר ומובא בפני שופט נקרא נאשם (די-פאן-דאנט). כחלק

.מהתיק, התובע (פרו-סא-קיו-טאר) יכול לבקש מהשופט להוציא צו הגנה כנגד ה נאשם ולטובת העד המתלונן

העד המתלונן הוא האדם אשר הפשע לכאורה בוצע נגדו. העד המתלונן נקרא גם קורבן הפשע. התובע טוען

.עבור המדינה כנגד הנאשם. התובע נקרא א.די.א., ראשי תיבות של עוזר התובע המחוזי

?מי יכול לקבל צו הגנה בבית מפשט פלילי

בבית משפט פלילי לא חלות המגבלות החלות בבית משפט למשפחה. לא חייבת להימצא קירבה מיוחדת

בין העד המתלונן והנאשם על מנת שיוצא צו הגנה בבית מפשט פלילי. אדם לו אין כל קירבה לנאשם כמו שכן של

הנאשם, או מישהו שיצא עם הנאשם אך אין להם ילדים ביחד יוכל לקבל צו הגנ ה כנגד הנאשם רק בבית משפט

.פלילי

??? י

כן. לפעמים ניתנים צווי הגנה נגד אותו אדם בבית המשפט למשפחה וגם בבית המ שפט הפלי

.שים לב: בהמשך העלון משיבים ונאשמים יכונו נאשמים

?האם כל צווי ההגנה דומים

.לא. צווי הגנה יכולים להכיל כללים שונים

צו הגנה מלא או צו שמור מרחק: צו המורה לך לשמור מרחק מהאדם המחזיק בצו . אתה חייב לשמור

מרחק מביתו, מקום עבודתו, ומכל מקום אחר אותו קבע בית המשפט. הצו יכול להורות לך לשמור מרחק מילדיו

.של אותו אדם

צו הגנה מלא המרחיק אותך מהבית: צו המורה לך לעזוב את ביתך ולשמור מרח ק מהאדם המחזיק בצו.

.את חייב לעזוב גם אם הסכם השכירות הוא על שמך

צו הגנה חלקי או צו מניעתי: צו המורה לך להפסיק להתעלל, להציק או לאיים על האדם המחזיק בצו או

.על אלו מילדיו הכלולים בצו. אם אתה והאדם המחזיק בצו חולקים בית, אתה זכאי להמשיך להתגורר בית

הצו יכול לכלול הוראות נוספות. בקש מעורך הדין שיסביר לך את כל הוראות הצו אשר הוצא

.נגדך

?מה אורכו של צו הגנה זמני

צו הגנה זמני יכול להיות בתוקף עד הדיון הבא בבית המשפט. לעיתים השופט יכול לבחור תאריך לסיומו

.של הצו. התאריך יהיה כתוב על הצו

?מתי מתחיל תוקפם של צווי ההגנה

.לפעמים בבית משפט למשפחה העותר יקבל צו הגנה זמני ביום בו מוגשת העתי רה

צו הגנה הזמני המוצא על ידי בית המשפט למשפחה לא ייכנס לתוקפו עד אשר הוא יימסר לך. לקבלת

.מידע נוסף, ראה מדריך ליפט «מסירת כתבי בית דין»

צווי הגנה זמניים מבית המשפט הפלילי נכנסים לתוקף מיד. הם יכנסו לתוקף מרגע שהשופט הורה על

.הוצאתם

?עד מתי יהיו צווי ההגנה הסופיים בתוקף

צו הגנה סופי לא נשאר בתוקף לנצח. צווים של בית משפט הפלילי ובית המשפט למשפחה יישארו

בתוקף במשך פרקי זמן שונים. צווי הגנה סופיים נקראים לעיתים צווי הגנה קבועים, על אף העובדה שלא י היו

.בתוקף לנצח

?עד מתי צווי הגנה אשר הוצאו על ידי בית משפט פלילי יהיו בתוקף

.בדרך כלל, צווי הגנה סופיים אשר הוצאו על ידי בית משפט פלילי יישארו ב תוקף במשך שנתיים

אם אתה מואשם בעבירה שהיא פשע (פא-לו-ני), צו ההגנה יכול להיות לתקופה של שמונה שנים. פשע

.היא עבירה שהעונש עליה הוא מעל שנת מאסר

.אם אתה מואשם בעבירה קלה יותר )מיס-די-מי-נור(, צו ההגנה יכול להיות לת קופה של חמש שנים

.עבירה קלה יותר משמעותה עבירה שהעונש עליה הוא פחות משנת מאסר

?עד מתי צווי הנגנה אשר הוצאו על ידי בית המשפט למשפחה יהיובתוקף

בבדרך כלל, צווי הגנה סופיים אשר הוצאו על ידי בית המשפט למשפחה יישאר ו בתוקף למשך שנתיים

.לעיתים אורכו של הצו יהיה לתקופה של חמש שנים

אם אינך בטוח אם צו ההגנה עדין בתוקף, עלייך לבדוק עם עורך הדין שלך לפ ני שאתה יוצר קשר עם

האדם המחזיק בצו. אם הדיון בתיק שלך מתקיים בבית המשפט למשפחה, אתה יכול לברר זאת במזכי רות בית

.המשפט

??? לי

כן. אם אינך יכול להרשות לשכור את שירותיו של עורך דין, בית המשפט ימנה לך עורך דין אשר ייצג

אותך בדיון בבית המשפט למשפחה ובבית המשפט הפלילי. בדרך כלל ימנו לך שני עורכי דין שונים – אחד לדיון

בבית המשפט למשפחה והאחר לדיון בבית המשפט הפלילי. בנוסף אתה זכאי לייצוג משפטי בחינם בפני בית

.המשפט העליון המדינתי אם בן או בת זוגך מבקש/ת צו הגנה כחלק מהדיון בה ליכי הגירושין ביניכם

 

אין במסמך זה לשמש תחליף להיוועצות עם עורך דין. ארגון ליפט ממליץ לכל היחידים המעורבים

.בהליכים בפני מערכת בתי המשפט למשפחה או בתי המשפט הפלילי להיוועץ ב עורך דין

* הופק בתמיכת קרן דוד ברג.

Получайте обновления от Family Legal Care