escape Click the X/Escape button at any time to leave familylegalcare.org immediately. You will be redirected to google.com.

תמיכה כספית בילד

העלון הזה יעסוק בשאלות אשר להורה ללא משמורת על הילד יש לגבי תמיכה כספית בילד. המידע המפורט בעלון זה יכול לסייע גם להורה בעל המשמורת על .הילד

הגדרות של מינוחים חשובים

הורה בעל משמורת על הילד: ההורה אשר הילד חי איתו

הורה ללא משמורת על הילד: ההורה אשר הילד אינו חי איתו

מדוע קיבלתי מסמכים המ ורים לי להגיע לבית משפט?

מישהו הגיש עתירה בבית המשפט המבקשת ממך לתמוך כספית בילד. עתירה היא בקשה בכתב המוגשת לבית המשפט.

מי יכול להגיש עתירה לתמיכה כספית בילד?

עתירה לתמיכה כספית בילד יכולה להיות מוגשת על ידי:

האדם אשר הילד חי איתו

-העיר ניו יורק אם הילד מקבל תמיכה , או קיבל, (סעד) ציבורית

, אולם)מו צהילד ע בדרך כלל זה קורה רק כאשר מדובר בילדים מבוגרים)

 

מתי מסתיימת התמיכה הכספית בילד?

במדינת ניו , יורק ילד זכאי לקבל תמיכה כספית עד אשר הוא מגיע לגיל . 12 לעיתים התמיכה הכספית בילד מסתיימת קודם , לדוגמא. אם הילד מתגייס לצבא או מתחתן.

מה יקרה כאשר אגיע לבית המשפט?

ביום הופעתך בבית המשפט, ישמע רשם ,יאזין, את הטיעונים בתיק ויקבל החלטה בנוגע לצו תמיכה כספית בילד. הצו לתמיכה כספית בילד הוא מסמך הקובע את סכום התמיכה אשר עלייך לשלם את תכיפות , , התשלומים ולאן עלייך לשלוח את התשלומים. רשם הוא תפקיד הדומה לתפקידו של השופט והוא בעל סמכות לקבל החלטות בנוגע לתמיכה כספית בילד ובתיקי אבהות. תיק אבהות דן בשאלה מיהו .אביו של היל

האם אני יכול לקבל עורך דין שייצג אותי בהליך תמיכה כספית בילד?

בתיקי תמיכה כספית בילד, בית המשפט למשפחה אינו מעניק ייצוג משפטי להורים אלא אם כן ההורה ללא משמורת על הילד עלול להישלח לבית הסוהר אם לא יעמוד בתשלומים. אולם אתה זכאי לשכור עורך דין אם אתה רוצה בכך . הרשם עשוי למנות אפוטרופוס משפטי או עורך דין עבור הילד על מנת להבטיח כי טובת הילד . נשמרת הדבר אינו קורה בכל תיק

מה קורה אם אני מחמיץ את מועד הדיון?

אם אתה מחמיץ את מועד הדיון תתל רשאיהרשם , פסק דין במעמד צד אחר. פסק דין במעמד צד אחד ההוא צו ניתן כאשר אחד מהצדדים בתיק אינו מופיע לדיון בבית המשפט . בתיקי תמיכה כספית בילד פסק דין , במעמד צד אחד הינו צו תמיכה כספית בילד כנגד ההורה ללא משמורת על הילד. הצו ניתן על סמך המידע אשר סיפק ההורה עם המשמורת על הילד לבית המשפט.

אם אתה רוצה לבטל א עלייך להגיש , ת הצו בקשה לביטול פסק דין במעמד צד אחד. זו בקשה בכתב המבקשת מבית המשפט לבטל את הצו. עלייך לספק לבית המשפט סיבה טובה המסבירה מדוע לא התייצבת לדיון.

כיצד נקבע גובה התמיכה הכספית בילד?

הסכום נקבע על בסיס חוק קריטריונים לתמיכה כספית בילד. , תראשי על בית המשפט לקבוע את גובה הכנסת הברוטו של שני ההורים יחדיו. הכנסה ברוטו פירושו גובה המשכורת לפני תשלום ה אם ההכנסה ) .מיסים המשותפת של ההורים עולה על $143,000, בית המשפט עשוי להשתמש בכללים אחרים(. מספר הוצאות מיוחדות יילקחו בחשבון ויורידו את גובה ההכנסה המשותפת. הוצאות רגילות הן הוצאות אשר אתה מוציא באופן שותף, לדוגמא חשבון חשמל, הוצאות כרטיסי אשראי ושכר דירה. חשבונות אלו לא יילקחו בחשבון לצורך הורדת גובה ההכנסה המשותפת לצורכי חישוב גובה התמיכה הכספית בילד. לאחר שבית המשפט יקבע את גובה ההכנסה המשותפת, בית המשפט ישתמש בנוסחה הבאה לצורך קביעת סכום התמיכה הכספית בילד:

מההכנסה שלך 17% ילד אחד

שני ילדים 25% מההכנסה שלך

שלושה ילדים 29% מההכנסה שלך

ארבעה ילדים 31% מההכנסה שלך

חמישה ילדים 35% מההכנסה שלך

כאשר בית המשפט מחשב את גובה התמיכה הכספית בילד הוא מניח, כי אתה יכול לשלם לפחות $25  ,בחודש גם אם אתה מקבל סיוע ציבורי.

יתכן ותידרש לשלם יותר עבור הוצאות השגחה וביטוח רפואי. אתה עשוי להידרש לכלול את הילד במסגרת הכיסוי הביטוחי .רפוא

מה לגבי תמיכה כספית אשר שולמה כבר?

בית המשפט יכול ל על הורות תמיכה רטרואקטיבית. משמעות הדבר הוא כי יהיה עלייך לשלם תשלומי תמיכה מהיום בו הוגשה העתירה, גם אם העתירה הוגשה זמן רב לפני שהופעת בבית המשפט. תמיכה כספית רטרואקטיבית בדרך כלל לא חוזרת עד ליום הולדת הילד. היא חוזרת עד ליום בו ההורה עם המשמורת על הילד /הגיש ה את העתירה לתמיכה כספית בילד.

אם לא תשלם את תשלומי התמיכה הכספית בילד, תהיה מחויב בפיגורים. פיגורים משמעותם תשלומי תמיכה כספית בילד אשר לא שולמו. אם אתה חייב בתשלומי פיגורים, בית המשפט יכול להוסיף סכום מסוים לתשלום אשר נקבע לך עד אשר כל סכום הפיגורים בו אתה מחויב י . שולם

מה אם ההכנסה שלי אינה קבועה?

אם אתה עובד מחוץ לספרים” ( שחור” ) או אם אינך מקבל תלושי משכורת קבועים, בית המשפט עשוי לקבוע את רמת ההכנסה שלך על פי אחד מהקריטריונים הבאים:

רמת ההכנסה הקודמת שלך

הסכום שבית המשפט סבור כי אתה יכול להרוויח

רמת החיים בביתך

הסכום אותו ייקבע בית המשפט ייקרא ההכנסה השילוחית. בית המשפט ישתמש בהכנסה השילוחית בקביעת סכום התמיכה הכספית בילד בו תחויב.

מה עלי להביא לבית המשפט?

מסמכים המוכיחים את משכורתך, לדוגמא תלושי שכר.

מסמכים המעידים על תשלומי ביטוח תשלומי פי, קצבת נכות, לאומי , צוי לעובד תשלומי אבטלה, תשלומים לחיילים משוחררים, קצבאות פרישה או פנסיה, השקעות או קצבאות שנתיות.

מידע בנוגע לתשלומי ביטוח רפואי, עזרה סוציאלית או תלושי מזון אותם אתה מקבל.

הוצאות מוכחות, כמו תשלומי מיסים למדינת ניו-יורק ולממשל הפדראלי. הוצאות אלו תקוזזנה מההכנסה שלך לפני שבית המשפט יקבע את גובה תשלומי התמיכה הכספית בהם תחייב.

אם חויבת בעבר בתשלומי תמיכה כספית בילד אחר, עלייך להביא עותק מהצו והוכחות כי עמדת בתשלומים שנקבעו. על מנת להוכיח שעמדת בתשלומים אתה יכול להביא לדוגמא קים אשר ‘עותקים מהצ, , הופקדו עותקים מהפקדות שבוצעו או עותקים מתלושי שכר אם הניכוי בוצע על ידי המעביד.

מה אם אני לא אב הילד?

אם היית נשוי לאם כאשר הילד נולד, החוק מניח כי אתה האב. אם היית נשוי לאם אבל אתה מאמין כי , אינך האב עלייך לטעון זאת בפני הרשם בתחילת הדיון הדבר קרוי . במחלוקת אבהות שנויה . בית המשפט יהיה חייב לקבוע אבהות )לברר מיהו האבא של הילד( בטרם יוכל להורות על תמיכה כספית בילד. על מנת לקבוע , אבהות בית המשפט ידרוש קיום בדיקת ד . א.נ. אם הבדיקה תראה כי אתה האב, בית המשפט יוציא צו אבהות. זהו מסמך משפטי מטעם בית המשפט הקובע כי אתה הוא אביו של הילד.

 

האם בית המשפט יספק לי ייצוג משפטי בתיק האבהות?

אם מישהו מגיש תיק אבהות נגדך, ואין באפשרותך לשכור עורך דין, אתה רשאי לבקש מהרשם שימנה ( ייתן לך) עורך דין בחינם. אתה גם רשאי לשכור עורך דין בעצמך. אם אתה זה אשר פתח את תיק האבהות בית , המשפט עלול שלא לספק לך ייצוג משפטי, גם אם אין באפשרותך לשכור עורך דין.

כיצד עלי לשלם את תשלומי התמיכה הכספית?

אתה יכול לשלם להורה האחר ישירות או באמצעות יחידת סיוע גבייה הממוקמת בכתובת המפורטת בהמשך העלון. אם ההורה בעל המשמורת על הילד מקבל סיוע ציבורי , יחידת סיוע גבייה תגבה באופן אוטומטי את תשלומי התמיכה הכספית בילד. יחידת סיוע גבייה אינה גובה תשלום עבור שירותיה, ותעקוב בצורה מסודרת אחר כל התשלומים.

אנא זכור תמיד רשום את מספר התיק על גבי התשלום ליחידת סיוע גבייה על מנת לוודא שתזוכה בעבור אל . התשלום תשלם במזומן – במיוחד אם אתה משלם ישירות להורה האחר! תשלם תמיד בצ’יק או בהעברה .בנקאית

מה קורה אם יחידת סיוע גבייה טעתה?

פנה אל משרדי היחידה )הממוקמים בקומה ב 4 רח 151 ‘ברודווי במנהטן( ובקש לדבר עם נציג שירות . לקוחות אתה יכול גם להתקשר למשרד אכיפת כספי התמיכה בילד בטלפון 888-801-2844

כמה זמן יהיה צו התמיכה הכספית בתוקף?

מרגע שניתן הצו, הצו יישאר בתוקף עד אשר מישהו יבקש מבית המשפט לשנותו, ילדיך יגיעו לגיל ,21 או עד אשר הם יקבלו זכויות בגיר ) יעברו תהליך שחרור(. ילדים נחשבים משוחררים אם הם גרים בנפרד מההורים שלהם, מפרנסים את עצמם , הם נשואים, או מצויים בשירות צבאי. אם אתה משלם את כספי התמיכה באמצעות יחידת סיוע גבייה, היחידה תבצע הערכה מחודשת של התיק כל שלוש שנים. כאשר הם מבצעים הערכה , של התיק הם עשויים להעלות את גובה התמיכה החודשית על בסיס נתוני ייקור הוצאות המחייה יחידת סיוע . גבייה רשאית לעשות זאת בלי להיזקק לחזור לבית המשפט. אם הם מחליטים להעלות את סכום התמיכה הם , ישלחו לך מכתב המודיע על החלטתם.

מה אם אני מתנגד לצו התמיכה הכספית בילד?

אתה רשאי לומר לבית המשפט שאתה מתנגד לצו זה נקרא . התנגדות. התנגדויות חייבות להיות מוגשות 30 בתוך ימים מהמועד בו בית המשפט הוציא את הצו. אתה יכול להגיש את ההתנגדות לפקיד בבית המשפט למשפחה בו ניתנה ההחלטה. שופט יכריע בהתנגדו . ת בתיק יהיה עלייך לשוב לבית המשפט לדיון נוסף אבל . עלייך להמשיך לשלם את תשלומי התמיכה הכספית בילד עד אשר ישונה הצו. ההחלטה תישלח אלייך בדואר. לקבלת מידע מוסף, ראה עלון ליפט “כיצד להגיש התנגדות או תשובה לצו תמיכה כספית בילד \

מה אני יכול לעשות אם איבדתי את מקום עבודתי ואינני יכול לעמוד ?בתשלומים

אם איבדת את מקום עבודתך או אם אינך יכול לעמוד בתשלומים מסיבה אחרת – אם משכורתך הופחתה או נשלחת לכלא – בית המשפט לא ישנה באופן אוטומטי את סכום התמיה הכספית בו אתה חייב אם אחד . מהמצבים הנזכרים לעיל קרו, עלייך לפנות באופן מיידי לבית המשפט למשפחה בו ניתן הצו ולהגיש בקשה לשינוי מפחית. זוהי בקשה בכתב המבקשת מבית המשפט להפחית את סכום התמיכה הכספית בילד בו אתה . מחויב על מנת לגרום לבית המשפט להפחית את הסכום, עלייך להוכיח כי שינוי משמעותי בנסיבות התרחש מאז שהרשם הוציא את הצו הסופי .

מה אני יכול לעשות אם אינני יכול לשלם המשך –

בהגיעך לבית המשפט עלייך , להביא הוכחה כי משכורתך השתנתה. בקש מבית המשפט להוריד את גובה התמיכה הכספית בה אתה מחויב מהיום בו הגשת את הבקשה , אולם. עד אשר בית המשפט מוציא צו שונה עלייך , להמשיך ולשם את הסכום המקורי.

בית המשפט יכול לבחון את גובה השכר הקודם שלך ולקבוע כי את יכול להשתכר יותר ממה שאתה , אם זה קורה. מרוויח כעת בית המשפט יכול לשנות את הצו.

מה קורה אם אני לא משלם?

ברגע שקיים צו בית משפט המורה לך לתמוך כספית בילד, עלייך לשלם את התשלומים הקב . ועים בצו , אם לא תשלם אתה תימצא חייב בפיגורים. התשלומים אשר לא תשלם לא ייעלמו, גם לא לאחר שילדייך יגיעו . 21 לגיל הצהרתך כפושט רגל גם היא לא תעזור לך להשתחרר מהחובה לשלם את תשלומי הפיגורים.

ליחידת סיוע גבייה דרכים שונות בהן היא יכולה לנקוט על מנת לגרום לך לעמוד בתשלומים.

יחידת סיוע גבייה יכולה לגרום למעביד שלך לנכות את תשלומי התמיכה הכספית ישירות מתלוש השכר שלך , על פי חוק. ) המעביד שלך חייב לעשות זאת , אולם. המעביד שלך אינו יכול לפטר אותך בגין עובדה זו זה (. נקרא הטלת עיקול .על

יחידת סיוע גבייה יכולה לקחת את ההחזרים להם אתה זכאי מרשויות המס הפדראלי והמדינתי בטרם החזרים אלו מגיעים לידיך. יחידת סיוע גבייה יכולה גם להוציא כספים ישירות מחשבון הבנק שלך.

אם אתה חייב יותר מכמה חודשים של תשלומי תמיכה בילד, יחידת סיוע גבייה יכולה להשעות את רישיון הנהיגה שלך או את הרישיונות המקצועיים שלך עד אשר תשלם את החוב.

אם אתה חייב סכומים גדולים, יחידת סיוע גבייה או ההורה בעל המשמורת על הילד יכולים לבקש מבית המשפט למצוא אותך אשם בהפרה מכוונת של צו התמיכה הכספית בילד, אתה עלול להישלח לכלא לתקופה של עד שישה חודשים ה. פרה מכוונת פירושה לא למלא אחר הוראות הצו.

מה אם אני תומך בילדיי?

וודא כי ברשותך קבלות על כל תשלומי התמיכה על מנת שתוכל להראות כי שילמת אותם תשלום . חשבונות וקניית מתנות אינם תחליף לתשלומי התמיכה הכספית בילד. אתה חייב לשלם את התשלומים באופן . סדיר בנ , וסף עלייך לעמוד בכל תשלומי הפיגורים במידה והצטברו חובות מסוג זה.

אם ילדיי מקבלים תמיכה ציבורית ואני תומך בהם, מי מקבל את ?הכס

אם ההורה בעל המשמורת על הילד מקבל תמיכה כספית ציבורית, יחידת סיוע גבייה תגבה את התמיכה הזו באופן אוטומטי אם אינך חיי . ב בתשלומי פיגורים $100 ,מהתשלום החודשי שלך ילך ישירות להורה בעל המשמורת על הילד $100 .הללו הם תשלום עבור הוצאות הבית, לא עבור הילד. אם אתה חייב בתשלומי , פיגורים תשלומי התמיכה יילקחו על חשבון תשלום החוב תחילה. העיר תמשיך לגבות ממך את תשלומי התמיכה הכספית בילד גם אם אתה משלם ישירות להורה בעל המשמורת. העיר יכולה להפחית את גובה התמיכה הסיעודית בילד על מנת גבות את ” תוספת” התשלום אותה מקבלת המשפחה.

האם אני יכול להפסיק את תשלומי התמיכה הציבורית שילדי מקבל?

ההורה ללא המשמורת על הילד אינו יכול להפסיק את התמיכה הציבורית אותה מקבל הילד רק ההורה . בעל המשמורת על הילד, אשר הגיש את הבקשה לתמיכה, רשאי לעשות כן.

מדוע יבקש ההורה בעל המשמורת על הילד לבטל את כספי התמיכה הציבורית שמקבל ילדו?

אם ההכנסה שלך גבוהה מספיק, ילדייך יכולים לקבל יותר כסף אם התמיכה תגיע ממך ולא מכספי התמיכה הציבורית. אם אתה האבא של כל הילדים בבית האם, והיא יכולה להוכיח כי אתה תתמוך בהם הפסקת , התמיכה הציבורית לא צריכה להוות בעיה. במקרה בו לאם יש ילדים מאבות שונים והיא מקבלת סיוע ציבורי עבור הילדים הגרים איתה בבית, ההליך יהיה מורכב יותר המדינה . רוצה שכל הילדים בבית יקבלו תמיכה בגובה זהה , לפיכך. יתכן והאם לא תוכל להפסיק את התמיכה הציבורית הניתנת לילדיה.

אם אני תומך כספית בילד האם אני יכול לקבל זכויות ביקור?

לא בהכרח תמיכה כספית בילד וזכויות ביקור אינם קשורים זה בזה. אם לא ניתנת לך האפשרות לראות את ילדייך, עלייך להגיש לבית המשפט בקשה להענקת זכויות ביקור. בין אם אתה רשאי לראות את , ילדייך או לא אתה חייב לעמוד בתשלומי התמיכה הכספית בילד . לקבלת מידע נוסף על קבלת זכויות ביקור עם , ילדייך ראה עלון ליפט “משמורת וזכויות ביקור”.

מה אם לא נפתח תיק תמיכה כספית בעניין הילדים שלי, אבל אני עדיין מבקש לתמוך בילדיי?

הורה ללא משמורת על הילד לא יכול לפתוח תיק תמיכה כספית בילד. אם אתה רוצה לתמוך בילדייך, אולם אינך יודע היכן הם, אתה יכול להפקיד את הכסף בחשבון בנק נפרד.

לאן עליי לפנות על מנת לקבל סיוע?

אם יחידת סיוע גבייה מטפלת בתיקך, עלייך לפנות לקומה ‘ ברח 4 ברודווי מערב במנהטן ולבקש לדבר עם נציג שירות לקוחות.

אין במסמך זה לשמש תחליף להיוועצות עם עורך דין ליפט ממלי. צה לכל מערכת בהליך בפני אדם המעורב בתי המשפט למשפחה או בתי המשפט הפלילי להיוועץ בעור .ך דין

פלילי או בת י המשפט למשפחה להתייעץ עם עורך די

Get updates from Family Legal Care