escape Click the X/Escape button at any time to leave familylegalcare.org immediately. You will be redirected to google.com.

משפט למשפחה שינוי שם ההורה או שם הילד בבית

?מבחינה חוקית, האם אני יכול לשנות את שם המשפחה של הילד בבית משפט למשפחה

.שינוי שם המשפחה של הילד בבית משפט למשפחה אפשרי רק אם מתנהל תיק אבהות בעניינו של הילד
תיקי אבהות עוסקים בשאלה מיהו אביו של הילד. אם לא מתנהל תיק אבהות בעניינו של הילד, עלייך לפנות לבית
.משפט אזרחי או לבית המשפט העליון המדינתי על מנת לשנות את שם המשפחה של הילד

?האם אני יכולה לשנות את שם המשפחה של הילד לשם המשפחה של אב הילד/ה, אם לא היינו נשואים כאשר הילד/ה נולד/ה

יתכן. אם לא היית נשואה לאבי הילד/ה כאשר הילד/ה נולד/ה, יהיה עלייך להוכיח כי הוא אכן אבי הילד/ה. הליך זה קרוי “קביעת אבהות” והוא מתבצע בבית משפט למשפחה. שימו לב: העובדה כי שם האב מופיעה על גבי תעודת הלידה של הילד אינה מוכיחה כי הוא אכן האב.

קביעת אבהות יכולה להתבצע באחת משתי הדרכים הבאות: אבי הילד/ה יכול למלא טופס הקרוי “הכרה באבהות”המצהיר “אני אבי הילד/ה”.

אתה יכול לעתור לבית המשפט לקבלת “צו קביעת אבהות”. עתירה הינה בקשה בכתב המוגשת לבית המשפט. צו קביעת אבהות הוא צו בית משפט הקובע מיהו אבי הילד/ה. אם ניתן לקבל את הסכמת האב לצו, ההליך איננו מסובך.אם האב אינו מסכים להליך, יתקיים משפט. בית המשפט יכול לדרוש קיומה של בדיקת

?לאחר קביעת האבהות, כיצד אני יכול לשנות את שם הילד

לאחר קביעת האבהות, צו קביעת אבהות יישלח על ידי בית המשפט למחלקת הבריאות וההיגיינה
הנפשית. מחלקת הבריאות וההיגיינה הנפשית תעבד את נתוני הצו ותשלח את הצו חזרה לבית המשפט. אם שני
ההורים מסכימים לשינוי השם יחידת ה-ק.א.פ של בית המשפט למשפחה תבקש משני ההורים לחתום על טופס
שינוי השם, אשר יישלח למחלקת הבריאות וההיגיינה הנפשית. כעבור עשרה שבועות, מחלקת הבריאות
וההיגיינה הנפשית תישלח את תעודת הלידה המתוקנת להורים ובה יופיע שם המשפחה החדש של הילד. ההורים
.יכולים להגיש בעצמם את הטופס למחלקת הבריאות וההיגיינה הנפשית על מנת לזרז את התהליך

?מהי עלות הליך שינוי השם בבית המשפט למשפחה

ההליך אינו כרוך בתשלום. שינוי שם המשפחה של הילד במסגרת הליך אשר כבר מתקיים בבית משפט
למשפחה הינו בחינם. שינוי השם יהא כרוך בתשלום של שישים וחמישה דולרים בבית משפט אזרחי ובתשלום
.של מאתיים ועשרה דולרים בבית המשפט העליון

?מהן זכויותיו של האב הביולוגי לאחר שינוי השם

בטרם הגשת הבקשה לשינוי שמו של הילד היה על האב לבסס את אבהותו. קביעת האבהות מעניקה לאב
את אותן הזכויות ומחייבת אותו באותן החובות אשר האם זכאית ו/או חבה כלפי הילד. משמעות הדבר היא כי לאב
יש הזכות לדרוש משמורת או ביקור. למידע נוסף ראה עלון ליפט בנושא “משמורת וזכויות וביקור”. בנוסף, על
.האב להעניק לילד תמיכה כספית

?לאן עלי לפנות במקרה של טעות בתעודת הלידה

עלייך לפנות למחלקת הבריאות וההיגיינה הנפשית בניו-יורק הממוקמת ברח’ וורט’ 125 במנהטן.
.במקרה של טעות בשמו הראשון או האמצעי של הילד הם יוכלו לסייע לך

?מה אם הסיבה לשינוי השם הינה אימוץ

.במקרה של אימוץ עלייך לפנות לפקיד האימוץ בבית המשפט למשפחה במחוז מגורייך

?מה אם אני בין הגילאים 18 ו-21 ,כיצד אני יכול לשנות את שמי

אתה יכול לשנות את שמך בבית המשפט למשפחה אם מתנהל בבית המשפט תיק אבהות בו נידונה שאלת
זהות אביך. אם לא מתקיים תיק אבהות שכזה בבית המשפט למשפחה, יהא עלייך לפנות לבית משפט אזרחי אן
.לבית המשפט העליון המדינתי

?אם אני מעל גיל 21 ,כיצד אני יכול לשנות את שמי

שינויי שם יכולים להתבצע באמצעות הגשת בקשה בבית משפט אזרחי או בבית משפט עליון. אם ברצונך לקבל צו בית משפט לצורך שינוי השם, עלייך להגיש עתירה תחילה. עתירה הינה בקשה בכתב המוגשת לבית המשפט. הגשת עתירה לשינוי שם יכולה להתבצע באחת משתי הדרכים הבאות:

1. את העתירה ניתן למלא און-ליין באתר NYCourtHelp.gov. לחץ על טופסי “עשה-זאת- בעצמך”. אם ברצונך להגיש את העתירה לבית המשפט העליון המדינתי, אתה יכול לבחור “תוכניות עבור בתי

 

המשפט המדינתיים”. אם אתה חי בעיר ניו-יורק וברצונך להגיש עתירה בבית משפט אזרחי עלייך לבחור “תוכניות עבור בית המשפט האזרחי בעיר ניו-יורק”. לאחר מכן עלייך לבחור באופציית שינוי השם המתאימה עבורך. אתה תתבקש לספק פרטי מידע בסיסיים על עצמך )ראה בהמשך(. בנוסף, אתה תשאל האם האדם אשר שמו עשוי להשתנות מעורב בהליך משפטי נוסף.

2. באפשרותך לפנות לבית המשפט האזרחי אן לבית המשפט העליון במחוז מגורייך. בבית המשפט, עלייך לפנות לפקיד ולבקש עותק של טופס העתירה לשינוי שם אותו יהיה עלייך למלא. באפשרותך להדפיס עותק נקי של העתירה מאתר בית המשפט המדינתי של ניו-יורק באתר NYCourts.gov.

לאחר מילוי טופס העתירה עלייך לקחת את טופס העתירה לבית המשפט העליון המדינתי או בית המשפט האזרחי במחוז מגורייך.

?מה כוללת העתירה

אם החלטת למלא את טופס העתירה בעצמך, הנה מספר דברים אשר עלייך לדעת:

על העתירה לציין את הסיבות המשפטיות לבקשתך.

על העתירה לכלול את השם בו אתה מבקש להשתמש.

על העתירה לכלול את שמך, גילך, תאריך ההולדת שלך, מקום הולדתך, כתובת המגורים העדכנית שלך ומספר הביטוח הלאומי שלך.

על העתירה לציין האם הורשעת בעבר בעבירה, ו/או האם קיימים עיקולים או פסקי דין נגדך או נגד רכושך. עיקולים פירושים זכויות העומדות לאדם אחר להחזיק ברכוש השייך לך עד פירעון החוב אותו אתה חב לאותו אדם.

על העתירה לציין האם ביקשת בעבר שינוי שם. אם ביקשת בעבר שינוי שם עלייך לציין היכן, מתי ומה הייתה תוצאת ההליך.

עלייך לחתום על העתירה.

עלייך לספק לבית המשפט מידע בנוגע למצבך המשפחתי. מצב משפחתי פירושו האם אתה נשוי או לא. אם אתה נשוי,עלייך לצרף לעתירה הצהרה נוטריונית מבן או בת זוג שלך המצהיר/ה כי הוא/היא מודעים לבקשה שלך לשינוי השם.אם אין ברצונך לערב את בן הזוג, יהיה עלייך להסביר זאת לבית המשפט.

אם אתה רווק, עלייך לכתוב “מעולם לא נישאתי” על גבי טופס העתירה. אם אתה גרוש, השופט עשוי לדרוש כי עותק משינוי השם יימסר לבן זוגך לשעבר )האדם לו היית/ה

נשוי/אה(. אם אינך רוצה כי עותק משינוי השם יימסר לבן זוגך לשעבר יהיה עלייך להסביר זאת לבית המשפט. לקבלת מידע נוסף על מסירת מסמכי בית-דין, ראה עלון ליפט “מסירת מסמכי בית-דין”.

?מה קורה לאחר הגשת העתירה

השופט הדן בעתירה יוודא כי כל המידע הנדרש על פי חוק מצוי בפניו ואם אכן כך הוא הדבר השופט

יחתום ויאשר את הבקשה.

?מה עלי לעשות לאחר שהשופט חתם על הצו

יש לך 20 ימים לפרסם את דבר שינוי השם. בית המשפט יספק לך רשימה של עיתונים בהם תוכל לפרסם את שינוי השם. עלות הפרסום תלייה בעיתון. בדרך כלל העלות היא בין מאה למאה ושבעים דולרים. יש לך 40 ימים מהיום בו השופט חתם על הצו להגיש לבית המשפט אישור פרסום. כלומר, עלייך להוכיח כי מידע בדבר שינוי השם התפרסם בעיתון. ההוכחה יכולה להיות עותק של העיתון. אם אינך רוצה לפרסם את שינוי השם, עלייך יהא להסביר זאת לבית המשפט.

?מה אם אני קורבן של התעללות במשפחה

לעיתים, קורבנות התעללות במשפחה צריכים לשמור בסוד את שינוי השם על מנת שפרטים בדבר שינוי השם לא יגיעו לידיעת המתעלל. יש באפשרותך לפנות לבית המשפט ולבקש כי הבקשה לשינוי השם תעשה תחת חיסיון, פירוש הדבר הוא כי הבקשה עצמה וכל המסמכים הקשורים בה לא יהיו פתוחים לעיון הציבור.

?אם אני משנה את שמו של ילדי בבית משפט למשפחה, האם עלי לפרסם זאת

לא. שינוי שם המתבצע בבית משפט למשפחה אינו מחייב פרסום.

?האם אני יכולה לשנות את שם המשפחה של ילדי לשם המשפחה של בעלי אשר אינו אביו הביולוגי של הילד

על בעלך (האב החורג) לחתום על הצהרה בה הוא מצהיר כי הוא מסכים לשינוי השם וכי הוא מודע לעובדה כי התהליך אינו תהליך אימוץ. על ההצהרה לציין באופן ברור כי הילד לא יהיה זכאי באופן אוטומטי לירושה או כל הטבה אחרת מהאב החורג עד אשר הילד יאומץ על ידו.

אם נקבעה אבהותו של הילד, מסמכי הבקשה חייבים יהיו להימסר לאב הביולוגי. העתירה תוגש לבית המשפט האזרחי או לבית המשפט העליון המדינתי. אם את גרה בעיר ניו-יורק, תוכלי למלא את העתירה און-ליין באתרwww.plehtruocyn.vog וללחוץ על “תוכניות עבור בית המשפט בעיר ניו-יורק” ולבחור ב- “תוכנית עתירה לשינוי שמו של קטין”.

?האם שופט אי פעם דחה בקשה לשינוי שמו של ילד

כן. כאשר מובאת בפניו בקשה לשינוי שם, השופט ייבחן את זכויות שני ההורים. אם אחד מההורים אינו מסכים לשינוי השם, על ההורה האחר לספק לבית המשפט סיבה מאוד טובה מדוע שינוי השם הינו לטובתו של הילד. השופט יכריע האם אכן שינוי השם הינו בטובתו של הילד. כלומר, האם שינוי השם הוא הדבר הטוב ביותר עבור הילד. התעללות חמורה מצידו של ההורה או הורה אשר לא ביקר את ילדו זמן רב הן בין הסיבות לכך ששינוי השם יכול להיחשב כדבר אשר הינו בטובתו של הילד. בנוסף, השופט יכול לדחות את העתירה אם השינוי עלול לפגוע בזכויותיו של אדם אחר.

?מדוע יידחה שופט בקשה לשינוי שמו של בגיר

אתה יכול להשתמש בכל שם אשר אתה רוצה, כל עוד אינך משתמש בשם אשר מפריע לזכויותיהם של

אחרים או מבצע תרמית. מפריע משמעותו עומד בדרכם של. לבצע תרמית פירושו לרמות אנשים.

שופט יכול לדחות בקשה לשינוי שמו של בגיר אם השופט סבור כי הבקשה לשינוי שם נועדה להונות אנשים, או אם יהיה בשינוי השם לבלבל אנשים. השופט ידחה את הבקשה אם הורשעת בעבירה ואתה בכלא. עבירה הינה פשע אשר העונש עליו הוא יותר משנת מאסר אחת בבית מעצר או בית כלא. בכל מצב אחר, אם הבקשה מוגשת בתום לב)מסיבות אמיתיות( ובהתאם לחוק, בית המשפט צריך לאשר אותה.

אין במסמך זה לשמש תחליף להיוועצות עם עורך דין. ליפט ממליצה לכל אדם המעורב בהליך בפני מערכת בתי המשפט למשפחה או בתי המשפט הפלילי להיוועץ בעורך דין.

עודכן לאחרונה בחודש ספטמבר 2009.

* הופק בתמיכת קרן דוד ברג

Get updates from Family Legal Care