escape Click the X/Escape button at any time to leave familylegalcare.org immediately. You will be redirected to google.com.

כיצד להגיש התנגדות או תשובה לצו התמיכה הכספית בילד

אם אני לא מסכים לצו התמיכה הכספית בילד, האם אני יכול לעשות משהו בנידון?

אם אתה לא מסכים לצו הסופי בנוגע לתמיכה הכספית בילד, עומדת לך הזכות להתנגד. פירוש הדבר הוא שאתה יכול לבקש מבית המשפט לעיין מחדש בעובדות הנוגעות לתיק שלך. הליך זה נקרא הגשת התנגדות.

לכל צד בתיק תמיכה כספית בילד עומדת הזכות להתנגד. בהקשר זה, הביטוי צד מתייחס גם לאדם אשר מחייב בתשלום הסיוע הכספי לילד וגם לאדם אשר משלמים לו.

האם אותו שופט ידון בתיק שלי?

לא. האדם אשר הוציא את צו התמיכה הכספית בילד נקרא רשם. רשמים, הנקראים גם בוחני שימוע, מקבלים החלטות בתיקי תמיכה כספית בילדים. כאשר אתה מגיש התנגדות, שופט בית משפט למשפחה יעיין, יסתכל, בתיק שלך.

מה אני צריך על מנת להגיש התנגדות?

לצורך הגשת הנגדות אתה צריך עותק מהצו החתום לתמיכה כספית בילד. בנוסף אתה צריך עותק של הקביעות העובדתיות אשר בוחן השימוע/הרשם הסתמך עליהן בעת קבלת ההחלטה בעניין הצו. קביעה עובדתית היא הצהרה בכתב של הבוחן לגבי העובדות אשר הבוחן מצא שהן חשובות ונכונות לצורך קבלת ההחלטה בעניין. אם אין בידייך עותקים של מסמכים אלה, עלייך לפנות אל מזכירות בית המשפט בו ניתן הצו ולצלם עותק מהתיק שלך.

כיצד אני מגיש התנגדות?

1 .על מנת לקבל עותק של טופס ההתנגדות, עלייך לפנות לבית המשפט למשפחה במקום מגורייך לפי הפירוט הבא:

בברוקלין – חדר עתירות תמיכה כספית בילד, בקומה החמישית.

בברונקס – המשרד הבין-מדינתי לתמיכה כספית בילד, בקומה השמינית

בקויינס – משרד הפקיד בקומה החמישית

במנהטן – משרד אכיפת תמיכה כספית בילד, חדר 1D3 בקומה הראשונה

בסטטן-איילנד – חדר מזכירות (ארכיב) בקומה הראשונה.

אתה לא חייב להשתמש בטופס הזה. אתה יכול להשתמש בדף נייר לבן. אולם עלייך לכלול את כל המידע המפורט למטה.

2 .הדפס או כתוב בכתב יד מסודר על גבי הטופס את השם ומספר התיק. מספר התיק הינו המספר המיוחד אשר ניתן לכל תיק. שם התיק בדרך כלל רשום כ”שם העותר נגד שם המשיב“.

3 .על גבי אותו נייר, פרט את הסיבות בגינן אתה מתנגד לצו. אלו הן ההתנגדויות שלך. ציין בבירור לאיזה חלק או לאילו חלקים מהצו אתה מתנגד.

4 .צלם עותקים מההתנגדות וכל המסמכים התומכים בה המצויים בידיך

5 .מסור עותק מההתנגדות לצד האחר בתיק. אתה יכול למסור את ההתנגדויות באופן אישי אן באמצעות הדואר. וודא כי האדם לו מסרת את המסמכים חתם על הצהרת מסירה ודאג שהצהרת המסירה תקבל אישור נוטריוני. למידע נוסף, ראה עלון ליפט “מסירת כתבי בית-דין”.

6 .קח את העותק המקורי של ההתנגדות, צו התמיכה הכספית בילד, הקביעות העובדתיות והצהרת המסירה החתומה אשר קיבלה אישור נוטריוני לחדר בו קיבלת את טופס ההתנגדות.

האם בית המשפט ידרוש מידע נוסף?

סביר להניח שלא. השופט עשוי לבקש עותק מפרוטוקול הדיון בעניין התמיכה הכספית בילד. פרוטוקול הוא מסמך המתעד כל מה שנאמר בדיון.

כיצד אני יכול לקבל עותק מפרוטוקול הדיון?

אם השופט יבקש עותק מההקלטה או מפרוטוקול הדיון, עלייך לשאול את פקיד בית המשפט כיצד לקבל עותק מההקלטה או הפרוטוקול. אם אין באפשרותך לשלם עבור הפרוטוקול או ההקלטה, שאל את הפקיד כיצד תוכל לקבל עותק ללא תשלום.

גם אם השופט לא ביקש עותק מההקלטה או הפרוטוקול, כל צד יכול לבקש זאת. הצד אשר ביקש זאת יהיה חייב לשאת בעלויות הקשורות בבקשה זו.

מהו המועד הסופי להגשת ההתנגדות?

עלייך להגיש את ההתנגדות לבית המשפט בתוך 30 ימים ממועד מתן הצו. אם הצו נשלח אלייך על ידי בית המשפט בדואר, יעמדו לרשותך 35 ימים מהמועד בו ניתן הצו להגיש את התנגדותך בכתב.

האם עלי לעמוד בתשלומי הסיוע הכספי לילד אם אני מתנגד לצו?

כן. גם אם אתה מגיש התנגדות, עלייך להמשיך ולשלם את תשלומי התמיכה הכספית בילד אשר נקבעו בצו עד אשר השופט יורה אחרת בצו חדש.

מה אם אני מתנגד להתנגדות אשר הוגשה?

האדם לו נמסר עותק מההתנגדות יכול להגיש תשובה. תשובה היא תגובה להתנגדות.

כיצד אני מגיש תשובה?

1 .כמו בהתנגדויות, אתה יכול לקבל עותק מהטופס מבית המשפט למשפחה על פי הרשימה המופיעה בעמוד הקודם, או להשתמש בנייר לבן חלק.

2 .הדפס או כתוב בכתב יד ברור את שמך ואת מספר התיק על גבי הנייר.

3 .על גבי אותו נייר, ציין את התאריך בו נמסר לך עותק מההתנגדויות על ידי הצד האחר.

4 .מנה את ההתנגדויות להן אין אתה מסכים ופרט את הסיבות לכך.

5 .הכן עותקים מהתשובה.

6 .מסור לצד האחר בתיק עותק מהתשובה. אתה יכול למסור את התשובה באופן אישי או באמצעות הדואר. אתה חייב למסור עותק מהתשובה ולהגיש הצהרה נוטריונית ואת העותק המקורי של התשובה לבית המשפט בתוך 13 ימים מהיום בו קיבלת עותק מההתנגדויות אשר הוגשו בתיק.

כמה זמן אורך העיון של השופט בתיק?

השופט אמור למסור את החלטתו בתיק בתוך 15 ימים מהיום בו הוגשה התשובה, או מהיום בו התשובה אמורה הייתה להיות מוגשת במקרה ובו לא הוגשה תשובה. אל תהיה מופתע אם לוקח זמן רב יותר עד אשר תקבל את החלטת השופט בתיק. לרוב, לוקח לשופטים זמן ממושך לתת את החלטתם. אם עבר זמן רב ואתה מבקש לקבל עדכון על הנעשה בתיק, אתה יכול להתקשר או לבקר בבית המשפט.

כיצד אדע מה החליט השופט?

אתה תקבל מכתב מבית המשפט ובו עותק מהחלטת השופט. אם השופט שינה את הצו, השינויים יחולו מהיום בו הוגשה הבקשה המקורית לתמיכה כספית בילד. אם הצו המקורי הופחת, פירוש הדבר כי אתה תזוכה באשראי כנגד תשלומים עתידיים. אם הצו המקורי שונה וגובה התשלומים הועלה, אתה תהיה חייב בתשלום ההפרשים בין הסכום אותו שילמת והסכום בו אתה מחייב כעת לשלם. הפרשים/פיגורים פירושם סכומי תמיכה כספית בילד שלא שולמו.

מה אם אני מתנגד להחלטת השופט בהתנגדות או התשובה?

תוכל להגיש ערעור במחלקת ערעורים בבית המשפט העליון המדינתי. לקבלת מידע נוסף ראה עלון ליפט “כיצד לערער על צו בית משפט למשפחה”.

אין במסמך זה לשמש תחליף להיוועצות עם עורך דין. ליפט ממליצה לכל אדם המעורב בהליך בפני מערכת בתי המשפט למשפחה או בתי המשפט הפלילי להיוועץ בעורך דין.

Get updates from Family Legal Care