escape Click the X/Escape button at any time to leave familylegalcare.org immediately. You will be redirected to google.com.

זכויות קרובי משפחה בבית המשפט לענייני משפחה

כאשר הורה אינו יכול לטפל בילדיו, קרובי משפחה עשויים לרצות לסייע. אם אתה

קרוב משפחה המוצא עצמו במצב דומה, להלן כמה דברים אשר עלייך לדעת באשר

:לזכויות החוקיות שלך במקרה כזה

:הגדרות של מונחי מפתח בשימוש במדריך זה

משמורת: להיות במשמורת על מישהו משמעו להיות אחראי על אותו אדם. שני סוגי משמורת קיימים – פיזית•

.ומשפטית. לעיתים, אך לא תמיד, לאדם אחד תהא גם משמורת משפטית וגם משמורת פיזית על האדם האחר

משמורת פיזית: כאשר מבוגר אחראי לילד ומטפל בצרכי היום-יום של הילד. בדרך כלל הילד חי עם המבוגר•

.המטפל בו

משמורת חוקית: כאשר מבוגר אחראי על החלטות חשובות בחיי הילד, כגון החלטות רפואיות או החלטות לגבי•

חינוך ודת. רק מבוגר עם משמורת חוקית רשאי לקבל את ההחלטות האלה. מבוגר עם משמורת חוקית נקרא

.אפוטרופוס

אפוטרופסות: שני סוגי אפוטרופסות קיימים – אפוטרופסות על אדם ואפוטרופסות על רכוש. מדריך זה עוסק•

באפוטרופסות על אדם, כאשר מבוגר דואג למישהו שאינו מסוגל לדאוג לעצמו. בדרך כלל האדם הזה הוא ילד.

אפוטרופוס אחראי על הילד, מטפל בילד, ומקבל החלטות הנוגעות לחיי היומיום של הילד. לאפוטרופוס משמורת

.פיזית ומשפטית על הילד

קרוב מאמץ: כאשר קרוב משפחה הופך להורה קרוב מאמץ לילד אשר נמסר לטיפול משפחה אומנת. קרוב•

המשפחה נקרא הורה קרוב מאמץ. להורה קרוב מאמץ יש משמורת פיזית על הילד. ולמחלקת שירותי הרווחה

לילד של עיריית ניו יורק (אשר נקראה בעבר המינהל לשירותים לילדים) יש משמורת חוקית על הילד. מחלקת

.שירותי הרווחה לילד מעבירה מדי חודש כסף להורה האומן לצרכי טיפול בילד

?מה ההבדל בין משמורת לבין אפוטרופסות

במדינת ניו יורק, ההבדלים מעטים מאוד. עם זאת, במדינות אחרות, קיימים הבדלים גדולים בין השניים. אם אתה

מתכנן לעבור למדינה אחרת, עליך לברר את החוקים במדינה אליה אתה מתכוון לעבור על מנת להחליט האם

.עלייך לעתור (לבקש) משמורת או אפוטרופסות על הילד

 

.פוליסות ביטוח בריאות מסוימות מחייבות את המבוגר להיות האפוטרופוס של הילד על מנת לספק כיסוי לילד

פוליסות אחרות דורשות משמורת חוקית. לפיכך, אם ברצונך לבטח את הילד בביטוח בריאות, עליך לברר מהו

.הסטאטוס המקנה כיסוי ביטוחי על פי הפוליסה

 

עוד על ההבדל בין משמורת לבין אפוטרופסות

לפעמים בתי המשפט מעדיפים להעניק אפוטרופסות על ילד ולא משמורת לאנשים שאינם ההורים, כגון סבים

.וסבתות

.כל האמור על משמורת במדריך זה חל גם על אפוטרופסות, אלא אם כן צוין אחרת

?כיצד אוכל לקבל משמורת

את העתירה לקבלת משמורת עליך להגיש ברובע שבו הילד חי במשך ששת החודשים האחרונים. עתירה היא

בקשה בכתב להיות בעל משמורת על ילד. החלטות משמורת יכולות להתקבל בבית המשפט לענייני משפחה או

בבית המשפט העליון המדינתי. בבית המשפט העליון עליך לשלם אגרה; בבית המשפט לענייני משפחה ההליך הוא

.ללא תשלום

 

?כיצד אוכל להיות אפוטרופוס

את העתירה לקבלת מעמד אפוטרופוס עליך להגיש בבית המשפט לענייני משפחה או בבית המשפט של באי

הכוח. עתירה זו בקשה בכתב המבקשת מבית המשפט להעניק לך מעמד של אפוטרופוס. בבית המשפט של באי

.הכוח יש לשלם אגרה; בבית המשפט לענייני משפחה ההליך הוא ללא תשלום

?האם הורה יכול לקבל את ילדו בחזרה

אם הוענקה כבר לאדם אחר משמורת או אפוטרופסות על הילד וההורה של הילד מבקש לקבל בחזרה את

.המשמורת על הילד, על ההורה להגיש עתירה לבית המשפט ולבקש כי ילדו יוחזר אליו

?האם יש כללים מיוחדים החלים על קרובי משפחה המבקשים לקבל משמורת על הילד

כן. כאשר שופט מקבל החלטה במקרה של שאלת משמורת בין הורה למישהו שאינו ההורה של הילד, על השופט

.לבחון ולהחליט שתי החלטות שונות. ראשית, על השופט להחליט האם מתקיימות בעניין נסיבות יוצאות דופן

;לדוגמא, אם בית המשפט קבע כי הייתה התעללות או הזנחה; אם הילד הוא קורבן של אלימות מתמשכת במשפחה

או אם נעשה שימוש בסמים בבית ההורה; או אם הטיפול בילד במשך תקופה ממושכת נעשה על ידי מבקש

האפוטרופסות או המשמורת. אם סבא או סבתא של הילד מטפלים בילד במשך שנתיים, הדבר ייחשב נסיבות

.יוצאות דופן באופן אוטומטי

אם השופט קבע כי מתקיימות נסיבות יוצאות דופן, הוא יבחן איזו חלופת מגורים היא הטובה ביותר עבור הילד. זה

.נקרא מבחן האינטרסים. אם לא מתקיימות בעניין נסיבות יוצאות דופן, השופט יעניק להורים את המשמורת

:מידע נוסף על כללים מיוחדים החלים על קרובי משפחה

כחלק מההליך, השופט רשאי להורות על כתיבת דו”ח על ההורה והמבוגר אשר אינו הורה. הדו”ח זה נקרא דו”ח

בהוראת בית המשפט. הדו”ח ייכתב על ידי עובד סוציאלי של עירית ניו יורק. העובד הסוציאלי יבקר בבתיהם של

.שני המועמדים ויגיש לשופט דו”ח על הבתים בהם ביקר ועם מי הוא דיבר

 

שימו לב: גם אם ביקר אתכם עובד סוציאלי מטעם שירותי הרווחה לילד, זה לא אומר שמישהו אמר שפגעת

.בילדים שלך

?כיצד להפוך לקרוב מאמץ

ACS 150 Williams Street, 2nd floor :עליך לפנות ל

.212-543-7692 :בנוסף, אתה יכול להתקשר לשירותי הרווחה לילד בטלפון

.אם אתה יודע איזו סוכנות משפחות אומנות טיפלה בקרוב שלך, אתה יכול לפנות ישירות לסוכנות הזו

,שים לב: כששירותי הרווחה לילד מעבירים ילד מהבית שלו, עליהם לחפש קרובי משפחה, כולל סבים וסבתות

שיטפלו בילד. לעיתים קורה ששירותי הרווחה לילד לא מוצאים קרובי משפחה של הילד. אם שירותי הרווחה

.לילד לא פונים אליך, תפנה אתה אליהם ואמור להם כי אתה מעוניין להפוך להיות הורה קרוב מאמץ

?אם אני הורה קרוב מאמץ, האם אני יכול לקבל כסף משירותי הרווחה לילד

כן. הורים אומנים מקבלים סובסידיות כדי לעזור בטיפול בילדים. הורים קרובים מאמצים יקבלו את אותן

.הסובסידיות שההורים האומנים מקבלים

?אם קרוב משפחה שלי נמצא אצל משפחה אומנת, האם אני יכול לבקש לקבל משמורת עליו

כן. אם הנכדים שלך או קרובי משפחה אחרים נמצאים במשפחה אומנת, יש לך את הזכות לעתור לקבלת משמורת

.בבית משפט לענייני משפחה

?אם קיבלתי משמורת על הילד, האם אני יכול לקבל כסף משירותי הרווחה לילד

לא. רק הורים אומנים זכאים לקבל כסף עבור טיפול בילד. אבל אם אתה הורה קרוב מאמץ אתה עשוי להיות זכאי

.לסיוע כספי משירותי הרווחה לילד

?אם יש לי משמורת, האם אני יכול לבקש להיות הורה קרוב מאמץ כדי לקבל כסף

לא. אם קבלת כבר משמורת מבית המשפט אינך רשאי להפוך להיות הורה קרוב מאמץ. אבל אם אתה בעל

משמורת על הילד אתה עשוי להיות זכאי לקבל כסף מההורים או להיות זכאי לתמיכה ציבורית. מידע נוסף על שתי

.האפשרויות האלה להלן

?אם אני בעל המשמורת על הילד, האם אני זכאי לתמיכה כספית בילד

כן. אם אתה נושא במלוא האחריות לטיפול בנכד שלך, או אם קיבלת משמורת חוקית או אפוטרופסות על הילד,

אתה זכאי להגיש עתירה לתמיכה כספית בילד (מזונות ילדים). אתה חייב להגיש את העתירה ברובע שבו גר

.הילד או במקום שבו גרים ההורים

?מה קורה אם אני מקבל סיוע ציבורי

אם הנכד שלך גר איתך ואתה מקבל סיוע ציבורי (סעד), ייתכן ואתה זכאי לשים את הילד שלך על התקציב

הציבורי שלך. אם הילד מופיע אל תקציב הסיוע הציבורי שלך, יחידת אכיפת הגבייה (אס.סי.יו) תעתור לקבלת

תמיכה כספית בילד בשמך. לא משנה היכן אתה גר, המקרה יישמע בבית משפט לענייני משפחה במנהטן ברחוב

.60 לאפייאט

?מה יקרה לתשלומי התמיכה הכספית בילד אם אני מקבל סיוע ציבורי

כל עוד אתה נתמך בכספי סיוע ציבורי, לא תקבל את מלוא סכום התמיכה הכספית בילד. יחידה אכיפת הגבייה

תשמור את הסכום ותעניק לך $50 לצורכי אחזקת בית. פירושו של דבר שאתה תקבל רק $50 גם אם אתה בעל

.המשמורת על יותר מילד אחד, וגם אם צו התמיכה הכספית בילד קובע כי אתה זכאי לתשלום גבוה יותר

 

אם אתה סוגר את תיק הסיוע הציבורי שלך, אתה חייב ליידע את יחידת אכיפת הגבייה. אז אתה תוכל לבקש כי

התיק שלך יועבר לבית המשפט למשפחה ברובע המגורים בו גר הילד. אתה תהיה זכאי אז למלוא סכום התמיכה

הכספית בילד. אולם, אם ההורה המשלם את תשלומי התמיכה לא עמד בתשלומים אשר אמורים היו להיות

משולמים ליחידת אכיפת הגבייה, תשלומים אלו ישולמו קודם. כספים אותו חייב ההורה המחויב בתשלומי תמיכה

כספית בילד אשר לא שולמו נקראים פיגורים (א-רירס). אתה תקבל את תשלומי התמיכה הכספית לאחר

.שהפיגורים ישולמו במלואם

?האם אוכל לקבל סיוע ציבורי לנכד שלי או לקרוב משפחה שלי אם אני לא מקבל סיוע ציבורי

כן. קרובי משפחה או אנשים אחרים הדואגים לילד שאינו שלהם, יכולים לפנות לקבלת מענק לילד. מענק לילד

הוא סכום כסף אשר נועד לעזור בכלכלת הילד. זה לא משנה כמה כסף אתה מרוויח, אתה עדיין זכאי לקבל את

.המענק

?בתור סבא, האם יש לי זכות לבקר את הנכד שלי

כן. לאחר מוות, גירושין, או אירוע חשוב אחר במשפחה המשנה את נסיבות המשפחה, הסבא והסבתא עשויים

לפעמים להרגיש כי הם מאבדים את הקשר עם הנכד שלהם. כאשר זה קורה, הסבא והסבתא להם כבר יש קשר

קרוב לנכד זכאים לבקש זכויות ביקור. זכויות ביקור מתייחסות לביקורים המתבצעים בהתאם להוראת בית

.המשפט המורה מתי וכיצד ניתן לראות את הילד

 

הערה: סבים וסבתות הם קרובי המשפחה היחידים שיש להם זכות לעתור לבית משפט לענייני משפחה

.ולדרוש זכויות ביקור

?כיצד אוכל לבקש זכויות ביקור

עליך להגיש עתירה לקבלת זכויות ביקור בבית משפט לענייני משפחה ברובע בו הילד חי במשך ששת החודשים•

.האחרונים

עוד על איך אני יכול לבקש זכויות ביקור

.לאחר הגשת העתירה, תקבל תאריך בו תתבקש לחזור לבית המשפט. ההליך עשוי להמשך כמה חודשים•

לפני מועד המשפט, על מישהו )לא אתה!( למסור את מסמכי העתירה להורה בעל המשמורת על הילד. מוסר•

המסמכים חייב להיות אדם מעל גיל 18 אשר אינו מעורב בחלק המשפטי של המקרה. אותו אדם חייב לחתום על

תצהיר (א-פי-דאי-ויט) מסירה. התצהיר חייב לקבל אישור נוטריוני (נו-טא-ראיזד) . לקבלת מידע נוסף ראה

עלון ליפט “מסירת כתבי בית-דין”.

.אתה חייב להביא איתך את התצהיר לבית המשפט•

השופט יקבל החלטה בנוגע לזכויות ביקור על בסיס מה שקרה במשפחה שלך ומה טוב ביותר עבור הילד. השופט•

ישקול שיקולים כגון חשיבות הסבא או הסבתא בחייו של הילד והאם הסבא או הסבתא מוכנים לכבד את הקשר של

.הילד עם הוריו

?האם אני יכול לבקר קרוב משפחה שלי אם הוא או היא נמצאים אצל משפחה אומנת

כן. אתה זכאי להגיש עתירה לקבלת זכויות ביקור בבית המשפט לענייני משפחה אם קרוב משפחה שלך נמסר

:לטיפולה של משפחה אומנת מהסיבות הבאות

ההורים החליטו למסור את הילד, או•

ה-א.סי.אס פתח בהליכים בגין התעללות או הזנחה•

לפני שאתה מגיש עתירה לקבלת זכויות ביקור, דבר עם העובד הסוציאלי המטפל בתיק. לפעמים העובד הסוציאלי

יוכל לסדר ביקורים מבלי שתצטרך לפנות לבית המשפט.

:מידע נוסף עבור קרובים המטפלים בילדים ניתן לקבל ב-

New York State Kinship Navigator

877-454-6463

(10:00-16:00) אמצע שבוע

www.nysnavigator.org

 

מרכז המידע לסבים וסבתות

888-687-2287

grandparents/www.aarp.org

 

המחלקה לסבים וסבתות מזדקנים של עיריית ניו יורק

2 Lafayette Street, 15th floor

New York, NY 10007

212-442-1094/1000

212-442-1071

 

MFY שירותים משפטיים

הפרויקט המשפטי למטפלים שארים

212-417-3774

 

.212-343-1122 :לקבלת מידע על הפניות נוספות בקהילה שלך, אנא התקשר למרכז המשפטי שלנו, מוקד מידע

מסמך זה לא נועד להחליף התייעצות עם עורך דין. ליפט ממליצה לכל אדם המעורב בהליך בפני מערכת בתי המשפט

.הפלילי או בתי המשפט למשפחה להתייעץ עם עורך דין

Get updates from Family Legal Care